7 september 2022

De SPV als Regiebehandelaar, GGZ Noord-Holland-Noord maakt het mogelijk deze rol organisatie breed te implementeren

De nieuwe rol voor de SPV is opgenomen in het professioneel statuut. Arnold Neijts verteld hoe hij als SPV binnen GGZ-NHN werkt en hoe hij aan verandering van rol heeft bijgedragen.

Mijn naam is Arnold Neijts.  Ik ben Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in een zogenoemde “GGZ-team” van GGZ Noord Holland Noord. De GGZ-teams in hun huidige vorm zijn vijf jaar geleden ontstaan, toen in onze organisatie besloten werd de zorg en behandeling anders te organiseren. Gespecialiseerde hulpverleners van de specialistische poliklinieken en hulpverleners uit de FACT-teams werden, onder de noemer “Specialisten Samen in de Wijk”, bij elkaar gebracht in kleine lokaal georiënteerde teams, die later GGZ-teams zijn gaan heten. Om de specialistische kennis en vaardigheden niet verloren te laten gaan en organisatie breed beschikbaar te maken en te houden werden er zogenoemde “Expertnetwerken” opgericht. Vrijwel iedere hulpverlener in onze organisatie is verbonden aan één of meerdere expertnetwerken. Zo ben ik zelf bijvoorbeeld verbonden aan het expertnetwerk “Persoonlijkheidsstoornissen”, mede omdat ik jaren lang bij een specialistisch team heb gewerkt voor de behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Naast mijn werkzaamheden voor het GGZ-team werk ik ook voor de crisisdienst buiten kantoortijden en ben ik bestuurslid bij de verpleegkundige adviesraad van GGZ-NHN. Het is in deze laatst genoemde hoedanigheid dat ik hoorde over het “Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ” en de implicaties hiervan voor de rol van de SPV. Door invoering van het kwaliteitsstatuut werd het ook voor de SPV mogelijk om de rol van Regiebehandelaar op zich te nemen. Het was mij vrij snel duidelijk dat dit een grote stap voorwaarts zou kunnen betekenen in de discussie over de positionering van de SPV in de GGZ. Weliswaar betreft het hier de rol van “Coördinerend Regiebehandelaar” en blijft het indiceren voorbehouden aan psychiaters en klinisch psychologen en in sommige gevallen verpleegkundig specialisten, maar desalniettemin zie ik het als een enorme verbetering van de positie van de beroepsgroep. Wat de SPV zo geschikt maakt voor de rol van ”Coördinerend Regiebehandelaar” is dat, naast dat wij geschoold zijn in verschillende psychotherapeutische deeltechnieken  en in het systemisch werken, expliciet zijn voorbereid om de cliënt te behandelen in haar sociaal-maatschappelijke context. De door de SPV opleiding verworven en getoetste competenties, maken ons aantoonbaar geschikt voor de rol van Coördinerend Regiebehandelaar.

Vanuit mijn positie bij de VAR ben ik van het begin af aan betrokken geweest bij het gesprek over deze rolverandering en deze wijziging is door onze organisatie enthousiast omarmt. Uiteraard ook omdat hierin een oplossing gezien werd voor het probleem van overbelasting van de bestaande populatie Regiebehandelaren, maar zeker ook om inhoudelijke redenen. De SPV wordt binnen onze organisatie gezien als de discipline die goed onderlegd is om cliënten met complexe problematiek te behandelen en te ondersteunen, mits de psychiatrische diagnostiek rond is en de behandeling zich primair richt op de interferentie tussen de psychische kwetsbaarheid en sociaal-maatschappelijke problemen. Herstel van functioneren en van sociaal-maatschappelijke rollen is waar de SPV zich hoofdzakelijk op richt. Het “Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ” heeft binnen GGZ-NHN geleid tot een aanpassing van het professioneel statuut en het Regiebehandelaarschap voor onze SPVen geformaliseerd.

Binnen het GGZ-team waarin ik werk en het team dat onze directe buren zijn en met wie we veel samen optrekken, hebben de SPVen afspraken gemaakt over de wijze waarop zij het Regiebehandelaarschap willen implementeren. Afgesproken is dat iedere SPV binnen hun eigen caseload kijkt wie er in aanmerking komt voor overname van het Regiebehandelaarschap en in eerste instantie 10 cliënten selecteert. Na overleg met het multidisciplinaire team kan deze wijziging geëffectueerd worden. Ook zijn de SPVen inmiddels beschikbaar voor het Regiebehandelaarschap van nieuwe cliënten binnen.

Toch verwacht ik niet dat deze verandering van rol tot een grote verandering van mijn werk zal leiden. Binnen GGZ-NHN werken we sinds jaar en dag met de rollen “Regiebehandelaar” en “Coördinerend behandelaar”, waarbij wij als SPV alleen de laatste rol toebedeeld konden krijgen. In de praktijk betekende dit dat we al vrij autonoom opereerden en de psychiater of klinisch psycholoog, in de rol van Regiebehandelaar, alleen betrokken werd, wanneer er een verandering van behandelbeleid of vragen op hun expertisegebied waren. Als SPV was ik al gewend om grotendeels het voortouw te nemen en andere disciplines te betrekken als de vraag mijn deskundigheid te boven ging. Multidisciplinair werken en betrekken van medebehandelaars daar waar nodig, is voor de meeste SPVen de normaalste zaak. Ik verwacht dan ook dat “Coordinerend Regiebehandelaarschap” de SPVen als gegoten zal zitten en zal aanvoelen als een welverdiende erkenning.

Arnold Neijts   Sociaal psychiatrisch verpleegkundige     GGZ Noord-Holland-Noord

 

Met toestemming worden onderstaande documenten gedeeld om zo andere organsiaties en SPVen een handreiking te doen

Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ           Kwaliteitsstatuut GGZ-NHN

Professioneel statuut GGZ-NHN          Factsheet QenA SPV als RB

Website GGZ-NHN SPV kan RB zijn 6 juli

alert Meer nieuws

9 juli 2024

SPV blogspot Gerard: Het is gedaan

Lees meer
4 juli 2024

SPV podcast Onderweg: POHGGz-spoedzorg op de huisartspost

Lees meer
2 juli 2024

SPV blogspot Claudia: Oriënteren in het ‘hier en nu’

Lees meer