11 december 2022

Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf GGz

‘hoe zit het ook al weer’ je leest het in de handige handout.

Medisch noodzakelijk verblijf
In het rapport van 6 maart 2017 heeft Zorginstituut Nederland de criteria voor medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ beschreven en daarmee verhelderd wanneer dit verblijf verzekerde zorg kan zijn in de basisverzekering Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zogeheten duiding geeft ook handvatten voor afbakening met andere wettelijke domeinen, zoals de Wmo 2015 (onder meer Beschermd Wonen). De duiding is ingegaan per 1 januari 2018. Of een medische noodzaak voor verblijf bestaat, is een afweging op individueel niveau door de regiebehandelaar in samenspraak met de patiënt en diens naasten.

Verblijf met rechtvaardigingsgrond (VMR) Het Zorginstituut signaleert dat patiënten vaak langer dan medisch noodzakelijk klinisch zijn opgenomen. Patiënten kunnen dan nog niet naar huis, omdat noodzakelijke ambulante zorg en/of vervolgvoorzieningen ontbreken. In de situatie dat ontslag vanwege het ontbreken van de noodzakelijke vervolgvoorzieningen medisch onverantwoord is, kan het gerechtvaardigd zijn het verblijf in een ggz-instelling gedurende een redelijke termijn voort te zetten. De zorgverzekeraar mag in die situaties het (langere) verblijf uit de Zvw betalen als zorgaanbieder en zorgverzekeraar redelijkerwijze al het mogelijke hebben gedaan om een voortgezette opname te voorkomen. De NZa heeft hiervoor de verblijfsprestatie ‘verblijf met rechtvaardigingsgrond’ (VMR) in het leven geroepen. Naar aanleiding hiervan heeft het Zorginstituut onder meer geadviseerd dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten samen afspraken maken over hoe (procesmatig) te handelen bij aankomend ontslag van een patiënt uit een GGZ- instelling. Bij benodigde zorgvoorzieningen in de Wlz (bijvoorbeeld verblijf in een verpleeghuis) is VMR niet aan de orde. Met betrekking tot VMR gelden afspraken over verantwoordelijkheden.

Werkwijzer
Om te stimuleren dat mensen naar huis of een andere passende plek kunnen met de juiste zorg en ondersteuning als een klinische opname in een ggz-instelling niet langer medisch noodzakelijk is, is samenwerking nodig tussen betrokken partijen met heldere afspraken over hoe te handelen rondom individuele patiënten. GGZ Nederland, Mind, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geven hieraan invulling en daarmee ook invulling aan de adviezen in het rapport van het Zorginstituut door middel van deze ‘Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf’. De Werkwijzer is leidend voor de partijen en partijen spreken elkaar aan als niet wordt gehandeld op basis van deze Werkwijzer. Zorgaanbieders en gemeenten bewerkstelligen op basis van deze Werkwijzer dat ambulante zorg aansluit bij, of onderdeel is van, het wijknetwerk.

ZorgInstituutNederland.nl ->

alert Meer nieuws

18 juni 2024

SPV blogspot Claudia; “Mijn cliënt dissocieert” (2); interventies.

Lees meer
12 juni 2024

SPV blogspot Gerard: Existeren

Lees meer
6 juni 2024

Aan tafel met: Jack van de Kruijs

Lees meer